09 376 14 11
Boek uw afspraak

Verzeker u van een veilige vlucht met de juiste verzekering voor uw drone

Laatste update: 25-01-2021

Zogenaamde UAS of “Unmanned Aerial Systems”, beter bekend als drones, duiken steeds vaker op. Niet alleen bij kinderen zijn ze heel populair, ook bedrijven zetten ze in ter ondersteuning van hun activiteiten of voor marketingdoeleinden. U moet er zich wel bewust van zijn dat het vliegen met een drone ook risico’s met zich meebrengt. Wat indien u of uw kind schade aan een derde berokkent?

In onderstaand artikel gaan we wat dieper in op de nieuwe wetgeving en het verzekeren van een drone.

Nieuwe wetgeving

Sinds 31 december 2020 geldt er een nieuwe regelgeving voor drones. Het Koninklijk Besluit van 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen werd opgeheven1. In de plaats kwam een Europese wetgeving (met verdere uitwerking via een KB) die een onderscheid maakt tussen 3 categorieën naar gelang het risico: open, specific en certified.

De verplichtingen/voorwaarden, zoals de minimumleeftijd van de piloot, registratie, opleiding, het overvliegen van mensen en geografische zones, hangen af van de categorie en klasse waarin de vluchtuitvoering valt2.

Waarom een verzekering afsluiten voor uw drone?

Een ongeluk is snel gebeurd! Even de controle verliezen over een drone kan zware gevolgen hebben: een gebarsten ruit bij uw overbuur, een lichamelijk letsel bij een plotse voorbijganger, … In voorgaande situaties is het wenselijk om de schade, die u zelf of iemand van uw gezin aan een derde berokkent, in te dekken. Dit kan via de BA-verzekering, in de volkstaal vaak “de familiale” genoemd.

Bijkomend kan u er ook voor opteren om uw drone in te dekken tegen (eigen) schade en diefstal, een cascoverzekering.

Is een verzekering verplicht?

Oude wetgeving

In de oude wetgeving was het niet verplicht om een drone te verzekeren indien deze louter recreatief werd gebruikt en voldeed aan bepaalde voorwaarden zoals onder andere het gewicht (< 1kg) en de maximale hoogte (< 10m). Toch werd aangeraden om de familiale verzekering na te kijken en de dekking te voorzien in deze polis. Het nieuwe Koninklijk Besluit van 8 november 2020 maakt in artikel 12 een nieuw onderscheid, afhankelijk van de categorie en de maximale startmassa.

Nieuwe wetgeving sinds 31 december 2020

Indien een drone tot de categorie ‘Open’ behoort en de massa bedraagt minder dan 20 kilogram, dan moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid worden afgesloten die de materiële schade en/of lichamelijke letsels van derden dekt. Hier wordt dus opnieuw verwezen naar de BA Familiale. Drones worden in de algemene voorwaarden regelmatig omschreven als “luchtvaartuigen”. Belangrijk is om de uitsluitingen goed na te kijken. Indien gedekt, wordt dit vaak opgenomen in een onderdeel zoals ‘Sport en vrijetijdbesteding’.

Indien de drone in een andere categorie valt of een startmassa heeft van meer dan 20 kilogram, dan verwijst het KB naar een Europese Verordening3. De verzekering dient conform de bepalingen van deze regelgeving te zijn. Concreet gaat het om het indekken van de specifieke aan luchtvaart gerelateerde aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers, bagage, vracht en derden. In dit geval dringt een aparte verzekering zich op.

Vertrouw op uw makelaar!

Drones zijn een relatief nieuw fenomeen en sinds kort is er, zoals u net gelezen hebt, nieuwe regelgeving van toepassing. Deze zaken hebben tot gevolg dat niet alle verzekeraars hun voorwaarden reeds aan deze nieuwe technologie hebben aangepast of hebben bijgeschaafd ten gevolge de Europese wetgeving.

Indien u zekerheid wil omtrent uw BA-verzekering en de dekking van de schade veroorzaakt door uw drone, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij zoeken het voor u uit en/of contacteren de verzekeringsmaatschappij. Op deze manier kan u met een gerust hart het luchtruim verkennen!

1) Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/11/18_1.pdf#Page35).
2) De nieuwe regelgeving kan teruggevonden worden op de site van de FOD Mobiliteit (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving).
3) Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

Poetshulp in huis
7-10-2020 Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

U verzekert zich, omdat u bescherming wilt tegen onverwachte gebeurtenissen. Sommige verzekeringen zijn echter verplicht door de overheid. Ontdek het hier.

Lees verder
27-09-2021 Wat bedoelen we met aansprakelijk?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ en meer bepaald ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Frederik Declerck Frederik Declerck

Kantoorverantwoordelijke en jurist

Stuur een mail
T +32 9 376 14 65