09 376 14 11
Boek uw afspraak

Schade door overmatige burenhinder

Laatste update: 9-03-2022

Schade door overmatige burenhinder? Helaas is dit een veelvoorkomend fenomeen. Het artikel 544, dat bekend was bij het grote publiek, is sinds september 2021 vervangen door de artikels 3.101 en 3.102 van het Burgerlijk Wetboek. Dat het wat minder makkelijk bekt, is duidelijk, maar weet u ook welke gevolgen deze hervorming voor u heeft en hoe u zich kan indekken?

Wat is er nieuw?

Het valt meteen op dat we in de toekomst niet één maar twee wetsartikelen rond burenhinder zullen hebben.

Artikel 3.101 is qua inhoud niet nieuw en komt grotendeels op het volgende neer:

  • Het evenwicht tussen buren dient behouden te blijven;
  • Er mag geen bovenmatige hinder1 veroorzaakt worden.

Indien het evenwicht geschonden is, zullen compenserende maatregelen (bijvoorbeeld een vergoeding voor de kosten) dit evenwicht moeten herstellen.

Enkele concrete voorbeelden:

  • Uw buur snoeit zijn boom al een hele tijd niet meer waardoor deze voor uw raam groeit en het zonlicht blokkeert. Bovendien vallen er heel wat takken en bladeren op uw auto en grond.
  • Door afbraak- en graafwerken van uw buur zijn er kleine barsten in één van de muren van uw living.

Artikel 3.102 daarentegen is qua inhoud wel nieuw en beschrijft dat preventieve maatregelen kunnen genomen worden om te vermijden dat een dreigend risico zich weldegelijk voordoet. Vereist is wel dat een onroerend goed risico’s (over de veiligheid, gezondheid of vervuiling) ten aanzien van een naburig onroerend goed veroorzaakt. Aan het begrip burenhinder wordt dus een preventief karakter toegevoegd.

Een andere nieuwigheid heeft te maken met de bevoegde rechter. Sinds de wijziging is namelijk de vrederechter bevoegd voor de geschillen rond burenhinder en dit ongeacht het bedrag.

Wat zijn de gevolgen?

Aangezien de verzekeraars slechts tussenkomen bij een effectief schadegeval zullen de gevallen van artikel 3.102, waarbij er slechts een dreigend risico is, niet gedekt zijn in de polisvoorwaarden.

Bij een aanpassing van de algemene voorwaarden op de jaarlijkse vervaldag kan een verzekeringsnemer zijn polis opzeggen zonder de normale opzegtermijn. Vermits er hier aan het basisartikel (art. 544 – art. 3.101) eigenlijk inhoudelijk niets gewijzigd wordt, zal de verzekeraar deze mogelijkheid tot opzeg niet toestaan.

Hoe moet ik mij indekken?

BA Familiale

De BA familiale verzekering voor schade aan derden in de privésfeer zal een dekking voor burenhinder voorzien. Belangrijk om te vermelden is dat verzekeraars wel slechts tussenkomen indien er materiële of lichamelijke schade is ten gevolge een onvoorzienbare gebeurtenis.

ABR

De verzekering ‘Alle Bouwplaats Risico’s’ dekt in beginsel de schade aan uw eigen werf maar kan uitgebreid worden met een dekking voor schade aan derden (o.a. burenhinder). Zonder deze verzekering zou u als bouwheer instaan voor de schade van uw buur, zelfs al hebt u geen fout gemaakt.

Rechtsbijstand

Een aparte verzekering rechtsbijstand kan u helpen indien u het slachtoffer bent van burenhinder. De verzekeraar zal uw belangen verdedigen en de nodige juridische stappen nemen teneinde de hinder te verminderen/beëindigen. Meer informatie omtrent de polis rechtsbijstand kan u terugvinden in ons blogartikel.

Meer informatie?

U kan bij ons steeds terecht om uw persoonlijke situatie in te dekken of om u bij te staan in het geval u zelf het slachtoffer bent of aangesproken wordt ten gevolge burenhinder.

1 Bovenmatig kan te maken hebben met frequentie, tijdstip, intensiteit, … Het is dus een feitenkwestie.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

Poetshulp in huis
7-10-2020 Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

U verzekert zich, omdat u bescherming wilt tegen onverwachte gebeurtenissen. Sommige verzekeringen zijn echter verplicht door de overheid. Ontdek het hier.

Lees verder
27-09-2021 Wat bedoelen we met aansprakelijk?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ en meer bepaald ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Frederik Declerck Frederik Declerck

Kantoorverantwoordelijke en jurist

Stuur een mail
T +32 9 376 14 65