09 376 14 11
Boek uw afspraak

Wat als één van de bouwpartners het verzekeringsattest Wet Peeters-Borsus niet voorlegt?

Laatste update: 27-10-2022

Ondertussen is de wet Peeters al een tijdje in voege. Deze wet maakt de verzekering van de tienjarige (décennale) aansprakelijkheid voor bepaalde bouwpartijen verplicht. Toch blijven er een groot aantal vraagtekens. Met dit artikel willen we graag wat duidelijkheid scheppen over de verzekeringsplicht en de verplichting tot het kunnen voorleggen van de nodige attesten.

Een nuttige aanvulling op de bestaande BA uitbatingverzekering

Om het risico van uw onderneming in te dijken, lijkt dergelijke verzekering voor vele aannemers een nuttige aanvulling op de bestaande BA uitbating. In vele gevallen zal de tienjarige aansprakelijkheid niet onder de dekking van de BA uitbatingverzekering vallen. Als u twijfelt of de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor u verplicht of nuttig kan zijn, neem dan zeker contact met ons op.

Voor sommigen is het misschien niet helemaal duidelijk wat er precies met de term tienjarige aansprakelijkheid bedoeld wordt. De “tienjarige aansprakelijkheid” krijgt zijn naam doordat sommige partijen gedurende tien jaar aansprakelijk blijven voor bepaalde fouten. De “aansprakelijkheid” ontstaat uit fouten die leiden tot gebreken die de stabiliteit van (een deel van) het gebouw in het gedrang brengen. Denk bijvoorbeeld aan een rekenfout van de stabiliteitsingenieur, of de slechte plaatsing van een staalprofiel, waardoor een deel van het gebouw dreigt in te storten. Het spreekt voor zich dat de schadeclaims die voortvloeien uit deze aansprakelijkheidsvorderingen aanzienlijk kunnen oplopen.

Let op, ook al besteedt u bepaalde werken uit aan onderaannemers, dan nog moet u zich verzekeren voor uw eigen werken, alsook deze werken die u uitbesteedt. Onderaannemers moeten namelijk zelf geen eigen verzekering afsluiten, aangezien deze automatisch gedekt zijn in de verzekering van de hoofdaannemer.

Wie is verplicht een attest voor te leggen?

Een belangrijke vraag die we ons moeten stellen, is of u überhaupt een attest moet kunnen voorleggen. Anders gezegd, vallen uw activiteiten onder het toepassingsgebied van de wet? Kort samengevat moeten de partijen die betrokken zijn bij de gesloten ruwbouw van woningen zich verzekeren, namelijk:

  • De architect
  • De stabiliteitsingenieur
  • De aannemers die werken uitvoeren aan de gesloten ruwbouw

De vraag welke aannemers zich juist dienen te verzekeren, leidt tot veel onzekerheid. Denk maar aan een aannemer die chapewerken doet. Dergelijke werken zouden bijvoorbeeld niet tot de gesloten ruwbouw behoren, waardoor ze buiten de scope van de wet vallen. Nochtans kan de chape wel een impact hebben op de stabiliteit van het gebouw door bijvoorbeeld het gewicht ervan.

Zelfs al vallen uw activiteiten niet onder het toepassingsgebied van de wet, en is de verzekering dus in theorie niet verplicht is, toch kan het raadzaam zijn om een polis tienjarige aansprakelijkheid te onderschrijven. Het is namelijk niet omdat de verzekering niet verplicht is, dat de aansprakelijkheid van uw onderneming niet ingeroepen kan worden.

Hoe moet u omgaan met de attesten?

De wet voorziet dat diengenen die onder de verzekeringsplicht vallen een attest moeten kunnen voorleggen vóór aanvang van de werken. Het is dus niet omdat de tienjarige aansprakelijkheid pas begint te lopen vanaf de aanvaarding van de werken, dat de verplichting tot dekking nog niet voldaan moet zijn voordat u de werken start. Het attest moet kunnen voorgelegd worden aan de bouwheer (en dus niet noodzakelijk uw opdrachtgever) en de architect.

Het feit dat de architect het attest niet opvraagt, bevrijdt u niet van de verplichting om het attest spontaan voor te leggen. Het gevolg hiervan is dat u voor alle werken die onder het toepassingsgebied van de wet vallen een attest zal moeten opvragen en voorleggen. Dit kan voor velen die een groot aantal (kleine) werken uitvoeren een grote administratieve last zijn.

Op dit moment werken een aantal verzekeraars daarom aan tools die de aanvraag van attesten versnellen. Bepaalde verzekeraars hebben deze tools al ter beschikking gesteld. Laat zeker niet na te informeren bij onze verzekeringsspecialisten!

Wat zijn de gevolgen van het niet (kunnen) voorleggen van de nodige attesten.

Partijen die zich niet verzekeren of geen attesten voorleggen, stellen zich bloot aan strafrechtelijke sancties. De sancties zijn niet mild. Zij die de regels niet naleven kunnen in 2020 boetes krijgen van € 208 tot € 80.000. Ondernemingen die de regels aan hun laars lappen lopen het risico om naast grote aansprakelijkheidsclaims ook strafrechtelijke boetes op te lopen. Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard…

Bij vragen over deze materie raden wij u aan om contact met ons op te nemen zodat wij samen met u kunnen zoeken naar de optimale dekking van uw onderneming.

Uw contactpersonen

Jeroen Dammekens Jeroen Dammekens

Schade-expert & jurist

Stuur een mail
T +32 9 376 14 67